ITA

 

ประกาศโรงพยาบาลหนองหิน

เรื่อง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

โรงพยาบาลหนองหิน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

         ตามที่ โรงพยาบาลหนองหิน ได้ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ(ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้างในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างยึดถือเป็นหลักการหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน โรงพยาบาลหนองหิน จังหวัดเลย จึงมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

>> เอกสารแนบ

ตามที่รัฐบาลกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการตามนโยบาย

ประเทศไทยใสสะอาดไทยทั้งชาติต้านทุจริต

ให้หน่วยงานภาครัฐมีการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน

ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ

ตามโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ 

 

โหลดเอกสาร

คู่มือแนวทางการดำเนินงานการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณ สุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

 

โหลดเอกสาร

ตามที่โรงพยาบาลหนองหิน  ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน โรงพยาบาลหนองหิน จังหวัดเลย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่เจ้าหน้าที่ได้ถือปฏิบัติ ดังนั้น เพื่อให้การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการ ปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เห็นควรปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางการ ปฏิบัติงานในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ โรงพยาบาลหนองหิน จังหวัดเลย และให้รวมถึงความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน ใน ๕ กรณี  ดังนี้ 

๑. การแสวงหาผลประโยชน์จากราชการที่มิชอบ 

๒. การรับผลประโยชน์จากทางราชการที่มิชอบ 

๓. การใช้อิทธิผลเรียกผลประโยชน์ 

๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

๕. การให้ข้อมูลลับของทางราชการ

 

โหลดเอกสาร

 

คู่มือระบบป้องกัน/การตรวจสอบ เพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจหลัก

โหลดเอกสาร