ITA

ประกาศ จังหวัดเลย

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

ตามแผนพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น 

จังหวัดเลย โดยโรงพยาบาลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

เอกสารแนบ

>> ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

 

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางการปฏิบัติตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลักระบบคุณธรรม จึงกำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างไว้ ดังนี้

รายละเอียดตามเอกสารแนบ
>> ประกาศ สป. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากร

 

ด้วยงานพัสดุ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป

ขอรายงานผลการดำเนินการจัดหางบลงทุนค่าบริการทางการแพทย์

ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ดังนี้

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

>> รายงานการดำเนินงานงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562

 

ด้วยกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดตัวชี้วัดที่ 44 ร้อยละหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขผ่านเกณฑ์การประเมิน ITA (ร้อยละ 90)

โดยมีเครื่องมือในการประเมินคือการประเมินตามแบบสำรวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

>> รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศโรงพยาบาลหนองหิน

เรื่อง มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  

โรงพยาบาลหนองหิน จังหวัดเลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

         ตามที่ โรงพยาบาลหนองหิน ได้ประกาศกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ(ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้างในสังกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างยึดถือเป็นหลักการหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน โรงพยาบาลหนองหิน จังหวัดเลย จึงมีนโยบายการกำหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และข้อกำหนดในการดำเนินการที่เหมาะสม เพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

>> ประกาศ มาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น