ประกาศ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม

และคู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโชยน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลหนองหิน


ดาวน์โหลดเอกสาร

>> ประกาศโรงพยาบาลหนองหิน

>> คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโชยน์ทับซ้อน