พิมพ์

ด้วยโรงพยาบาลหนองหิน  อำเภอหนองหิน  จังหวัดเลย

มีความประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) จำนวน  2  ตำแหน่ง 

ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา

และตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้   จำนวน  2  อัตรา 

ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหนองหิน  อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง

เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการ

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545

จึงรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 

 

>> รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

ระกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2561