คำสั่งโรงพยาบาลหนองหิน

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาลหนองหิน

โรงพยาบาลหนองหิน ได้มุ่งพัฒนามาตรฐานงานสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยในโรงพยาบาล
เพื่อเป็นสถานบริการด้านสุขภาพที่มีมาตรฐานตามเกณฑ์กระทรวงสาธารณสุขมีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามสะอาดอาคารสถานที่มั่นคงแข็งแรง
มีการจัดการความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพเอื้อประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ผู้มารับบริการและประชาชนทั่วไป
จึงได้จัดตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ ดังเอกสารแนบท้ายนี้

>> เอกสารแนบ