·     วิสัยทัศน์

เป็นโรงพยาบาลที่มีคุณภาพมาตรฐาน  อบอุ่นเหมือนบ้าน  สานการทำงานกับชุมชน

 

 

·                 ค่านิยม (Value) =  Love

L  =   learning  (บุคลากรเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง)

O  =   On  result (ทำงานโดยมุ่งผลลัพธ์)

V =   Value on staff  (ให้คุณค่ากับบุคลากรทุกคน)

E  =  Evidence  base (การใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงาน)

 

 

·     พันธกิจ (Mission)

1.        ให้บริการสุขภาพแบบองค์รวมอย่างผสมผสานครอบคลุมด้านการส่งเสริม  ป้องกัน รักษา

และฟื้นฟูสภาพ อย่างมีคุณภาพ

2.        บริหารงานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

3.        ส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้  ทักษะและวัฒนธรรมองค์กรที่เอื้อต่อการ

บริการด้านสุขภาพ

4.        เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีสุขภาพให้เกิดการสร้างสุขภาพอย่างต่อเนื่อง

และยั่งยืน

5.    ให้บริการทางวิชาการ โดยเป็นแหล่งความรู้ทางวิชาการให้แก่สถานบริการในเครือข่าย   

พัฒนาสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้เอื้อต่อการบริการสุขภาพ