พิมพ์

คำสั่งโรงพยาบาลหนองหิน

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการงานสุขศึกษาและพัมนาพฤติกรรมสุขภาพ

โรงพยาบาลหนองหิน อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ได้ดำเนินการพัฒนามาตรฐานงานสุขศึกาาให้ได้มาตรฐานเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมุลข่าวสารและความรู้ นำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการดูแลสุขภาพที่ถูกต้อง โดยมีเป้าหมายพัฒนางานสุขศึกษาให้ได้มาตรฐานตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพโรงพยาบาลหนองหิน ดังต่อไปนี้ 

เอกสารแนบ

แต่งตั้งคณะกรรมการงานสุขศึกษาและพัมนาพฤติกรรมสุขภาพ

มอบหมายผู้รับผิดชอบงานสุขศึกาาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพในโรงพยาบาลหนองหิน