พิมพ์

ประกาศโรงพยาบาลหนองหิน
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์และไม่มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ตามประกาศโรงพยาบาลหนองหิน ลงวันที่ 23 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 3 ตำแหน่งคือ

1.พนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 1 อัตรา

2.ผู้ช่วยช่างทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา 

3.พนักงานบัตรรายโรค  จำนวน 1 อัตรา 

โดยกำหนดการรับสมัครสอบคัดเลือกในระหว่างวันที่ 9 – 22 มกราคม 2562  นั้น

บัดนี้ ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครสอบคัดเลือกแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครสอบคัดเลือก ดังบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและไม่มีสิทธิสอบดังนี้

 

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 >> รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก