โรงพยาบาลหนองหิน 

มีความประสงค์จะดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

(รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง คือ

1. พยาบาลวิชาชีพ

2. นักเทคนิคการแพทย์

ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลหนองหิน  อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 

     ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการจ่ายเงินบำรุง เพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

พ.ศ. ๒๕๔๕ จึงรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ดังนี้

รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

>> รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก <<

>> แบบฟอร์มใบสมัครงาน โรงพยาบาลหนองหิน <<